من ربات نیستم ؟ G را از گوشه سمت راست بالا رسم کنید